Ülke Birinci Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında, 1 bölüm (b)’de .tr ile gösterilen kısma ülke birinci düzey alan adı (ÜBDAA) (ccTLDs) veya ülke uzantısı denir. Alan adının en solundaki ÜBDAA kısmı, alan adının tescil edildiği ülkeyi belirtir. ABD dışındaki ülkelerin tescil kurumlan tarafından verilen alan adlarının tümünde ÜBDAA kısmı aynıdır. ABD sadece kendi tabiyetindeki kişilerin kullanımı için .us uzantılı alan adı tescil Doktrinde savunulan .tr gibi ÜBDAA’rının işletmenin bulunduğu ülkeyi gösterdiği yönündeki görüşüne katılmak mümkün değildir.imkan tanımıştır. Ancak, .us uzantılı alan adı biraz daha uzun olması nedeniyle kamu tüzel kişileri haricindeki kişilerden ilgi görmemiştir. Ülkelere ait ÜBDAA kısmı, her ülke için ayırt edicidir ve özeldir. Bir ülkenin adını tanımlayan ÜBDAA’nın başka bir uzantı içinde kullanılması söz konusu değildir.

Ülkelerin adlarını, internet ortamında ÜBDAA olarak kullanmalarında bazı menfaatleri vardır. Bu çerçevede, ülkelerin özel bazı koruma imkânlarından yararlanabilecekleri düşünülebilir. Paris ve TRIPs anlaşmalarında ülkelere ait internet ortamında AB imajı oluşturulmasına katkıda bulunacağı belirtilmiştir. AB’ni tanımlayan .eu ÜBDAA’nı sadece AB’nde kurulmuş veya yönetim mer­kezleri AB’de bulunan tüzel kişiler ile AB’ne üye ülkelerde yaşayan gerçek kişilerin almasına izin verilmektedir. Sadece bu kişilerin .eu ÜBDAA’nı kul­lanılmasına izin verilmesi, .eu ÜBDAA’na bağlı web sitesinden sunulan mal veya hizmetlerin AB üyesi ülkelerin birisinde üretildiğinin göstergesi olacaktır.

Yorum navigasyon