Üçüncü Düzey Alan Adı-2

Genel olarak İDAA kısmının ayırt edici fonksiyona sahip olmasına rağmen, mümeyyiz unsurunun alan adı yapısı içindeki yere göre tayini her zaman doğru netice vermeyebilir. ÜDAA tek başına ayırt edici niteliğe sahip olmamasına rağ­men, ÎDAA ile birlikte kullanılması durumunda bir kişi veya işletmeyi yahut mal ve hizmeti ayırt etme fonksiyonuna sahip olabilir. Buna karşılık, bir alan adının ÜDAA kısmı ayırt edici, ÎDAA kısmı ise jenerik bir sözcükten teşekkül edebilir. Örneğin, www.capris.otel.com.tr. Böyle durumlarda ÎDAA ile ÜDAA birlikte bir bütün halinde ayırt edici ad ve işaret olarak kabul edilmelidir. ÍDAA ile ÜDAA birlikte toplumda tanınmış olan markanın veya adın parçası olarak kullanılıyorsa bu durumda, ÜDAA’nm ayırt edici niteliğini kabul etmek gerekir. Örneğin, www.philip.morris.com,www.micro.soft.com,www.seker.bank.com gibi…

Bileşik alan adında, hangi bölümün ÎDAA veya ÜDAA kısmı olduğu tescil edildiği kurumun web sitesindeki whois veri tabanından sorgulanarak teyit edi­lebilir.

Kanaatimizce, www.sbn.sigorta.com.tr alan adının bağlı olan web sitesinin ÜDAA olarak adlandırılan sbn’ye bağlı web sayfasından sigorta poliçesi satıl­ması halinde, www.sbn.sigorta.com.tr alan adının bir bütün halinde sigorta hiz­meti için ayırt edici nitelik taşıdığını söylemek mümkündür. Ancak, ÜDAA’nın İD AA ile birlikte kullanılması ayırt edici niteliği her zaman berabe­rinde getirmeyebilir. Bu nedenle bu tip alan adlarının ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Alan adının İDAA kısmının ayırt edici fonksiyona sahip olduğu hususunda  Bir alan adında esas unsurun İD AA veya duruma göre ÜDAA olduğu ve marka ile alan adının karşılaştırılmasında bu unsurun birinci derecede rol oynayacağı yadsına­maz bir gerçektir. Bu yüzden, İDAA veya ÜDAA’nın marka ile aynı veya benzer olması, alan adında yer alan JBDAA veya ÜBDAA’nın varlığına rağmen iltibasa yol açabilir .  Bir markanın alan adı yapısı içinde ÜDAA olarak kullanılması durumunda marka ile alan adıdır.

Yorum navigasyon