Jenerik Birinci Düzey Alan Adı

Jenerik birinci düzey alan adı (JBDAA) (gTLDs), yukarıdaki örnek alan adı şemasında İD AA ile ÜBDAA arasında yer alan ve 1 .bölüm(a) olarak gösterilen .com işaretiyle ifade edilmiş kısımdır. Bu kısmı ifade etmek için alt alan terimi de kullanılmaktadır. JBDAA, alan adını tescil ettiren kişi veya organizasyon hakkında bilgi verir. Aşağıda görüleceği üzere JBDAA’lan en az iki en çok altı harften oluşabilir. Örneğin .av, .museum. Ülkelerin alan adı tes­cil kurumları, kullanacakları JBDAA’nı bazen kendi dillerine uygun şekilde bazen İngilizce sözcüklerin kısaltmalanyla serbestçe belirleyebilirler.

Okumaya devam et

Ülke Birinci Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında, 1 bölüm (b)’de .tr ile gösterilen kısma ülke birinci düzey alan adı (ÜBDAA) (ccTLDs) veya ülke uzantısı denir. Alan adının en solundaki ÜBDAA kısmı, alan adının tescil edildiği ülkeyi belirtir. ABD dışındaki ülkelerin tescil kurumlan tarafından verilen alan adlarının tümünde ÜBDAA kısmı aynıdır. ABD sadece kendi tabiyetindeki kişilerin kullanımı için .us uzantılı alan adı tescil Doktrinde savunulan .tr gibi ÜBDAA’rının işletmenin bulunduğu ülkeyi gösterdiği yönündeki görüşüne katılmak mümkün değildir.imkan tanımıştır. Ancak, .us uzantılı alan adı biraz daha uzun olması nedeniyle kamu tüzel kişileri haricindeki kişilerden ilgi görmemiştir. Ülkelere ait ÜBDAA kısmı, her ülke için ayırt edicidir ve özeldir. Bir ülkenin adını tanımlayan ÜBDAA’nın başka bir uzantı içinde kullanılması söz konusu değildir.

Okumaya devam et

Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www)

Türkçe karşılığı dünyayı saran ağ olan world wide web {www) programı 1989 yılında İsviçre’de atom araştırmaları merkezi olan CERN’de tasarlanmıştır. Bu sistemde bulunan e-metin bağlar, konulan aynı fakat yazarları ve kaynaklan farklı olan web sayfalarına tıklamayla (click) geçilmesini sağlar. Böylece, e-metinbağlan tıklayarak aynı konuda daha fazla bilgiye ulaşmz. Bu şekilde internette bir web sayfasından diğer bir web sayfasına geçmek de çok kolaylaşmıştır.

Okumaya devam et

. Hiper Metin Aktarım Protokolü

Alan adı şemasında 5. bölüm olarak gösterilen hyper text transfer protocol- http, Türkçeye hiper metin aktarım protokolü olarak çevirilebilir. HTML sayfa ile Web sayfasının URL’sinin başındaki http:// işaretinin tüm alan adlarının önünde bulunması teknik bir zorunluluktur. Bu nedenle, ayırt edici veya tanıtıcı bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, http işaretinin tüm alan adının önünde bulunması, bu işaretin ayırt edici fonksiyonunu ortadan kaldır­maktadır. Bu itibarla, http:// işaretinin bir program adı olmasının ötesinde, ad veya işaret olarak ayırt edici bir niteliğe sahip olduğu söylenemez.

Okumaya devam et

Alan Adının Yapısal Özellikleri

Elektronik Haberleşme Kanununda alan adı, internet üzerinde bulunan bil­gisayar veya internet sitelerinin adreslerini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlar şeklinde tanımlanmıştır.İnternet ortamında bulunan bir kişiyi tanıtan veya bir mal ve hizmet sunan web sitesine erişmek, alan adlan sayesinde mümkündür. Aynı zamanda bir bil­gisayardan, diğer bir bilgisayara mesaj gönderilmesi ve alınması da alan adının bilinmesine bağlıdır.

Okumaya devam et

Domain uzantılarının tarihçesi

Alan adı sisteminin gelişmesinde ve ortaya konmasında PosteV in büyük katkıları olmuştur. Postel, Zew Sing Su ile birlikte 1982 yılında yayınladığı İnternet Kullanıcı için Alan Adı Anlaşması (Domain Naming Convention for Internet User) adlı eserinde 1982 ile 1984 arasındaki alan adı konusunda yapı­lan tüm yorumları (RFC) derlemiştir. Derlenen bu metin ile alan adı sisteminin temelleri atılmıştır. Kasım 1983 yılında Mockapetris, Alan Adına İlişkin Kav­ram ve İmkanlar {Domain Name-Concepts and Facilities) adlı eserinde ilk kez basit alan adı yapısını ve nasıl çalışacağına ilişkin prensipleri ortaya koymuş­tur. Bu gelişmeden sonra Alan Adı Sisteminin (Domain Name System) temel­leri 1984 yılında atılmıştır. Aynı yıl DARPA ilk kez .arpa, .edu, .gov, .com ve .org uzantıları ile alan adı tescil etmeye başlamıştır. 1987 yılında ise InterNIC tescil edilen alan adlarının kimlere ait olduğunu gösteren whois veri tabanını oluşturmuştur. Bundan bir yıl sonra IANA kurulmuştur. Bu kuruma ABD hü­kümeti tarafından 1994 yılında IP numaralarını merkezi olarak yönetme görevi verilmiştir.

Okumaya devam et

İnternetin yapısı

İnternet sözcüğü, ‘Uluslararası Bilgisayar Ağı’ {International Network) kavra­mını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda internet, iki veya daha çok sayıdaki bilgisayarın birbirleriyle bağlantısı anlamına gelen bilgisayar ağlarının aralarında tekrar bağlantı kurmalanyla oluşan ve bu şekilde gittikçe büyüyüp geli­şen, dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletişim sistemidir.

Okumaya devam et

Türkiyede internetin gelişimi

Ülkemiz Nisan 1993 tarihinde TÜBÎTAK-ODTÜ ve TR-NET işbirliği ile DPT projesi çerçevesinde küresel internete bağlanmıştır. 64/kbit hızındaki bu hat ODTÜ’den uzun bir süre ülkenin tek çıkışı olmuştur. Ege Üniversite­si’nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında yine 64/kbit ile gerçekleştirilmiş­tir. Ardından sırasıyla Bilkent Üniversitesi (Eylül 1995), Boğaziçi Üniversitesi (Kasım 1995) ve istanbul Teknik Üniversitesi (Şubat 1996) internet bağlantıları gerçekleştirmişlerdir.

Okumaya devam et

İnternetin tarihçesi

İnternet fikrinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardım eden ilk ağ D ARPA {Defence Advenced Research Projects Agency) tarafından ABD’de savunma amacıyla kullanılrfıâya başlanmıştır. ABD Federal Savunma Bakanlı­ğı’nm araştırma ve geliştirme birimi olan Savunma İleri Araştırma Kurumu (DARPA) soğuk savaş yıllarında nükleer bir çatışma çıkması Ve birçok bilgisa­yarın zarar görmesi ihtimaline karşı haberleşmeyi mümkün kılmak aıriacıyla bu sistemi geliştirmiştir.

Okumaya devam et