Jenerik Birinci Düzey Alan Adı

Jenerik birinci düzey alan adı (JBDAA) (gTLDs), yukarıdaki örnek alan adı şemasında İD AA ile ÜBDAA arasında yer alan ve 1 .bölüm(a) olarak gösterilen .com işaretiyle ifade edilmiş kısımdır. Bu kısmı ifade etmek için alt alan terimi de kullanılmaktadır. JBDAA, alan adını tescil ettiren kişi veya organizasyon hakkında bilgi verir. Aşağıda görüleceği üzere JBDAA’lan en az iki en çok altı harften oluşabilir. Örneğin .av, .museum. Ülkelerin alan adı tes­cil kurumları, kullanacakları JBDAA’nı bazen kendi dillerine uygun şekilde bazen İngilizce sözcüklerin kısaltmalanyla serbestçe belirleyebilirler.

Alan adı yapısı içinde JBDAA organizasyonun yapısı hakkında bilgi veren sözcüklerin kısaltılmasından oluşur. Alan adı sahibinin, durumunu veya faaliyet alanını tanımlayan JBDAA, kişi veya organizasyonu sınıf olarak tanımlayan genel ifadelerden oluştuğundan ayırt etme gücü zayıftır. Öte yandan alan adında bulunan JBDAA kısmının teknik zorunluluk nedeniyle kullanılması mecburidir. Bundan dolayı, BDAA’nm, aynı tescil kurumuna tescil edilmiş alan adlarında bulunması mecburiyeti, bu işaretin ayırt etme niteliğini önemli ölçüde kısıtlamaktadır.

Alan adı tahsis uygulamasında JBDAA’lan, kamu hizmeti veren veya dev­let kurumlarının kullandığı JBDAA’lan ile hiçbir sınırlama olmadan herkesin kullanımına açık JBDAA’lan olmak üzere iki gruba aynlmıştır. ICANN yöne­timi Mart 2004 tarihinde kamu hizmeti veren veya devlet kurumlarının kullİandığı JBDAA haricinde daha liberal bir anlayışla tahsis veya tescil edilen JBDAA için sektörel tanımlama fonksiyonunu öne çıkaran bir uygulamaya geçmiştir. Böylece, sadece belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, kurum ve organizasyonlar, adına tahsis veya tescil edilebilecek, desteklenen (Desteklenen Jenerik Birinci Düzey Alan Adlan (DJBDAA) (sponsored TLDs) ihdas edilmiş­tir. Bunlar, .jobs insan kaynaklan şirketleri için, .mobi iletişim ve telekominikasyon şirketleri için, ..post posta, kurye ve diğer paket veya mektup taşıma faaliyeti gösteren şirketler için, .tel telefon şirketleri için ve .travel ise seyahat şirketlerinin kullanması amacıyla tanzim edilmiştir.

İlk gruptaki JBDAA’ları bu sözcük kısaltmalannm tanımladığı kamu hiz­metini veren kurum ve kuruluşlara hasredilmiştir. ABD açısından kamu hizmeti veren kuruluşlardan ülke sınırlan içinde bulunan üniversiteler için .edu, askeri kurumlar için .mil, federal hükümet kurulları için *gov ve belirli uluslararası organizasyonlar için .int JBDAA ‘buram kullanımına izin verildiği görülmekte­dir. Alan adı tescil eden kurumlar, ilk gruptaki JBDAA ile tescil edilmek isteni­len kurum ve JBDAA yerine .com veya eşdeğeri alan adı kısmını işletme tipi birincil alan olarak isimlendirmektedir.tr uzantılı alan adları tescil kuralları konusunda  . Intemic’e JBDAA uzantılı alan adı tescil konusunda.Buri, 16. Bu konuda geniş bilgi için bkz. .tr Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş , İnternet Alan Adları Yönetmeliğindeki düzenleme için.

kuruluşların jBDAA’nın ifade ettiği niteliklere sahip olup olma­dığını re’şen araştırmaktadır. Başka bir deyişle, tescilini istediği JBDAA*nın gerektirdiği niteliğe sahip olmayan kişinin bu JBDAA ile alan adı tescil ettirme­si mümkün değildir.

ABD alan adı tescil kurumu olan InterNIC uygulamasında alan adı tescili ikinci gruptaki DJBDAA haricindeki JBDAA’ları,bu ülke içi ve dışında bulu­nan sektörel faaliyete bakılmazsızın herkesin tescil talebine, açıktır, Bu grupta bulunan JBDAA’m kullanacak kişilerin, JBDAA ile tanımlanan niteliklere sa­hip olup olmadığı da araştırılmamaktadır. Herkesin kullanımına açık olan JBDAA’dan, özel Hukuk kişilerinden kar amacı gütmeyen, kurumlar için .org, ticari kurumlar için .biz ve .com, kişi adları ile kullanmak için .name, internet kurumları için .net, uluslararası işbirliği örgütleri için .coop, muhasebe, hukuk ve bankacılık sektöründeki profesyoneller için .pro, uluslararası havacılık toplu ulaşım kullanılmaktadır.

Yorum navigasyon