Jenerik Birinci Düzey Alan Adı-4

Alman mahkeme kararlarında .com, .net, ve .org gibi JBDAA’na ayırt edici nitelik tanınmamaktadır[1]. Öte yandan, internet dışında ayırt edici nitelik kazandı­rılmış olan bir ad ve işaretin bir bölümünün İDAA diğer bölümünü de BDAA ola­rak kullanılması durumunda nasıl bir yol izleneceği tartışmalıdır. Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin bu konuda verdiği bir karar, genel anlayışa bir istisna getirmesi nedeniyle önemlidir. Mahkemenin kararma konu olan ihtilafta, xtranet markası sahibi markasını haksız surette xtra.net biçiminde alan adı olarak kullanmaktaydı. Mahkemeler kural olarak karışıklık yaratma riskini değerlendirirken sadece İDAA bölümünü dikkate almaktadır. Ancak Hamburg Eyalet Mahkemesi bu genel kural­dan ayrılarak markaların haksız yere alan adı olarak kullanılmasından doğan bu ihtilafta, alan adını, İDAA ve JBDAA ile birlikte bir bütün olarak değerlendirmiştir. Buna göre, mahkeme xtra.net alan adında JBDAA olarak kullanılan .net kısmında olduğu gibi bir kişi İDAA ile JBDAA birlikte kullanılan ad veya işareti yazılı yahut sözlü dilde kullanarak, bir bütün olarak tanıtmışsa ve JBDAA kısmının işaretten ayrılması mümkün değilse üçüncü kişilerin tecavüzlerine karşı korumanın genişle­tilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir[2]. Buna göre bir alan adının .com, .net gibi JBDAA kısmı İDAA ile birlikte bir bütün olarak kullanım suretiyle ayırt edici veya tanıtıcı nitelik kazandırılması halinde hukuken himaye edilebilir. Örneğin, www.turk.net alan adı Türknet İletişim Hizmetleri AŞ’yi ÎDAA ve JBDAA birlikte tanımlamaktadır.

Doktrinde JBDAA’nın ayırt edici niteliği bulunup bulunmadığı hususu tartış­malıdır. Bir görüş JBDAA’nın ayırt edici işlevi olmadığı yönündedir. Buna ge­rekçe olarak, JBDAA’lannm teknik bir mecburiyet sonucu kullanılmasının zorunlu olması ve bunların jenerik sözcüklerin kısaltmalarından teşekkül etmesi gösteril­mektedir. Diğer bir görüş ise iki tanıtma işareti arasındaki karıştırmanın tespitinde

“tanıtma işaretinin bir bütün olarak bıraktığı etkinin dikkate alınması” gerektiği kuralına dayanmaktadır. Bu görüşü savunanlara göre, alan adlan konusunda bu kuraldan ayrılmayı gerektirecek özel bir durum da bulunmamaktadır. Kanaatimizce de alan adını bölümlere ayırmak suretiyle her bölümün kişi veya işletmeyi ayırt etme fonksiyonuna sahip olup olmadığını tetkike ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla, JBDAA kanştırmanın tespitinde her zaman olmasa da istisnaen karar vermeyi ko­laylaştırabilir. Bu kapsamda, JBDAA tek başlarına ayırt edici nitelik taşımasa dahi, İDAA olarak kullanılan sözcükle birlikte, ad ve işaretin içinde ve onun parçası olarak kullanılmak suretiyle tanıtma veya ayırt etme fonksiyonunu İDAA ile birlik­te yerine getirebilir. Bu nedenle, bir kişiyi tanıtan ad ile ÎDAA ve JBDAA’dan mü­teşekkil alan adı birbiri ile örtüşüyor ve birlikte bir kişi veya işletmeyi tanıtıyor ise ve bu tanıtma JBDAA dikkate alınmadan mümkün olamıyorsa, JBDAA’nı ÎDAA ile birlikte bir bütün olarak himaye etmek gerekir. Başka bir deyişle, alan adının sahibini tanıtmakta JBDAA, İDAA ile birlikte vazgeçilmez bir unsur ise istisnai olarak bunlara birlikte ayırt edici nitelik tanımak gerekir.

Yorum navigasyon