Jenerik Birinci Düzey Alan Adı-3

Bunun dışında, alan adlarının marka olarak tescil edilmesi konusunda mar­ka ofislerinin iki farklı uygulamayı benimsedikleri görülmektedir. Bunlardan ilki, marka olarak tescil edilebilecek nitelik taşıyan alan adının BDAA ile birlik­te tescil edilmesidir. İngiliz Marka Ofisi, alan adının tümünü marka olarak tescil etmektedir. Ancak, bu marka ofisi ve İsviçre Fikri Mülkiyet Enstitüsü alan adı uzantısının ayırt edici unsur olarak kabul edilmeyeceği görüşündedirler[1]. Türk Patent Enstitüsü de, marka olarak tescili talep edilen alan adını JBDAA olarak adlandırılan .com, .com.tr gibi işaretleri birlikte marka olarak tescil etmektedir. Dolayısıyla TPE, ÜBDAA’nın kullanılması mecburi olduğundan bunların ayırt edici unsur işlevi bulunmadığını zımni olarak kabul edildiği söylenebilir. TPE, alan adlarını bir bütün halinde marka olarak tescil etmektedir. Örneğin TPE www.garanti.com.tr, www.major.com,www.interfarma.com.tr, www.osmanli.com ile www.ottoman.com.tr ve www.0542.com  şeklindeki alan adlan marka olarak tescil etmiştir.

Marka Ofisi ile Kanada Marka Ofisi alan adlarının tümünün marka olarak tescili taleplerine olumsuz yaklaşmaktadır”.

WIPO tahkim kurullarının kararlarında da ad ve işaret ile haksız kullanıldı­ğı iddia edilen alan adı arasında aynılık veya benzer yön araştırması yapılırken JBDAA bölümü dikkate alınmamaktadır. Başka bir deyişle, WIPO tahkim ku­rulları kararlarında bir ad ve işaret ile alan adının aynı veya benzer olup olmadı­ğının

TPE tarafından açıklanan marka kriterlerinde alan adlarının .com gibi son ekleri içeren tescil taleplerinde JBDAA’nın dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. Bu kabule göre, .com gibi JBDDA’ları olmadan ayırt edici niteliği bulunmayan markanın bu tür uzantılarla kullanılması da ona ayırt edici nitelik kazandırmayacaktır. Bu itibarla, alan adının JBDAA ile birlikte marka ola­rak tescil edilmesi taleplerinde JBDAA’ları yokmuş gibi değerlendirme yapılacaktır. www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=281 . İngiliz Marka Ofisi “twobirds.com” alan adı marka olarak tescil etmektedir. Ancak, alan adının “.com” uzantısını ayırt edici unsur olarak kabul etmemektedir.

Kanada Marka Tescil kurumu da alan adlarını marka olarak tescil etmektedir. Ancak, BDAA uzantılarını markanın unsuru olarak tescil etmeyi red etmektedir.

İsviçre Fikri Mülkiyet Enstitüsü alan adının BDAA (TLDs) kısmının ayırt edici niteliği olduğunu kabul etmemektedir.

tespitinde JBDAA bölümünün bir önemi olmadığı içtihat edilmiştir. WIPO tahkim kurulları JBDAA’na ayırt edici nitelik tanımadığı söylenebilir. Bir tahkim kurulu tarafından isabetle Sixnet markasının üçüncü kişi tarafından www.six.net şeklinde tescil ettirilmesi nedeniyle bakılan ihtilafta .net JBDAA’nm ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmiştir

Yorum navigasyon