Jenerik Birinci Düzey Alan Adı-2

ODTÜ Alan Adları İdaresi, kamu hizmeti veren kuruluşlardan üniversiteler için .edu.tr, askeri kurumlar için .mil.tr, hükümet kurumlan için .gov.tr, ilköğretim ve liseler için .kl2.tr, emniyet teşkilatı için .pol.tr, belediyeler için .bel.tr gibi jene­rik üst alan adlan kullanılmaktadır. Bu alan adlarına ek olarak özel hukuk kişilerin­den basın yayın hizmeti veren kuruluşlar için .bbs.tr, bireylerin kullanımı .name.tr, avukatlar veya hukuk bürolan için .av.tr kullanılabilmektedir. Kendi adlanyla ya da kısaltılmış sembollerini alt alan adı olarak kullanmak koşulu ile uluslararası anlaş­malar ile kurulan organizasyonlar için .int.tr alan adı aynlmıştır. Öte yandan, ODTÜ Alan Adı îdaresi’nin uyguladığı belgeye dayalı tescil sistemi, işletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişileri yurt dışında alan adı tesciline yöneltmiş­tir. Bu durumun döviz kaybına neden olduğu yönündeki eleştirilerinden sonra yeni açılan JBDAA’lan ile kısmen “ilk gelen alır” ilkesine göre .tr uzantılı alan adı tes­ciline başlamıştır. Bu çerçevede, .web.tr, .tel.tr, .gen.tr BDAA için serbest kişisel ve kurumsal başvuru yapılmakta ve “ilk gelen alır”alan adı kuruluş ilişkisi aran­maz” kuralı uyarınca tahsis işlemi gerçekleştirilmektedir.

Alan adı bölümleri içinde JBDAA olarak ifade ettiğimiz bu kısım, bazen alan adının kamu ve eğitim kurumu tarafından kullanıldığına işaret eder. Başka bir deyişle, .gov, .mil, .edu gibi, JBDAA sahipleri hakkında kamu kurumu ya da eğitim kurumu olduğu konusunda kesin ve doğru olarak bilgi verir. Öte yandan, .com, .org, .net ve diğer herkesin kullanımına açık JBDAA’lannı kullananların niteliği hakkında kesin ve doğru bilgi aktarımından söz etmek mümkün değildir.

Ticaret unvanlarında tüzel kişi taciri tanıtan vurgu sözcüğü ile şirketin ne­vini gösteren ibarenin birlikte kullanılması mecburidir . Şir­ket kuruculan vurgu sözcüğünü yasal sınırlar içinde serbestçe belirlerken nevini gösteren ibareyi ortaklık bünyesine uygun şekilde seçmek mecburiyetindedirler. Benzer şekilde, alan adlarında da tescil ettiren kişinin organizasyon yapısı hak­kında bilgi vermesi amacıyla JBDAA sistemi benimsenmiştir. Bu yönüyle, JBDAA sistemi, şirketlerin türünü gösteren A.Ş, Koll.Ş, Kom.Ş, Ldt.Ş ve Koop gibi ibarelere benzetilebilir.

Doktrinde Almanya, Fransa ve İsrail kendi dillerinde JBDAA kullanırken ODTÜ Alan Adı İdaresi­nin Türkçe kısaltmaların yanında İngilizce kısaltmalar kullanması haklı olarak eleştirilmektedir. Bu konuda.

Alan adları ile diğer işaretlerin marka olarak tescil edilmesi arasında bir fark yoktur. TPE kendisine yapılan başvuruları alan adı şemasında 2. bölüm olarak gösterilen ÎDAA kısmının marka hukukuna göre tescil edilip edilmeye­ceği noktasında incelemektedir. Bu inceleme sonucunda, MarkaKHK m. 8’e göre bir hükümsüzlük sebebi yoksa marka olarak tescil gerçekleşmektedir. Öte yandan marka tescil kurumları, alan adı olarak kullanılan meslek ve cins adları­nın marka olarak tescil edilmesi taleplerini reddetmektedir. Bu görüşe uygun olarak TPE’de, lokantacılık hizmetlerinde kullanmak için marka olarak tescili istenilen lokanta[dot]com[dot]tr ve radyo yayın hizmetlerinde kullanılması ama­cıyla radyo[dot]com[dot]tr işaretinin marka olarak tescil edilmesi yönündeki talep­leri kabul etmemiştir. Benzer şekilde ABD Patent ve Marka Ofisi de cins adları ve meslek adlarını marka olarak tescil etmemektedir. Örneğin, coffee[dot]com,drug[dot]com gibi.

Yorum navigasyon