İkinci Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında 2. bölüm olarak gösterilen kişiler tarafından serbestçe seçilip alan adı tescil kuruluşlarına tescil ettirilen kısma ikinci düzey alan adı- ÎDAA (Second Level Domain- SLD) denir. Bu bölüm harf (a-z), rakam (0-9) veya tire (-) işareti ya da bu harf ve rakamların birlikte kullanıldığı kombinas- terlerin birlikte işaretinden teşekkül etmemesi aranacaktır (ÎAAY m.6/ç). Örneğin, olimpiyat2005.com, 4707575.com.tr veya olimpiyat-2005.org. Burada olimpiyat2005 ve 4707575 işaretleri İDAA’dır.

ÎDAA alan adı dizini içinde iki farklı konumda bulunabilir; birinci konum­da, İD AA www işareti ile BDAA arasında yer alır. Örneğin, sekerbank.com.tr gibi. İkinci konumda ise ÎDAA üçüncü düzey alan adı ile BDAA arasında yer alır. Örneğin, bireysel.sekerbank.com.tr gibi.

İD AA olarak tescil edilecek işaret teknik olarak 2 ile 63 arasındaki bir ka­rakterden oluşabilir (İAAY m.6/b). Ancak en fazla 12 işaretten oluşan İD AA tescili tercih edilmektedir. Zira daha az karakterden oluşan alan adlarının kulla­nılması ve hatırlanması daha kolaydır. Bundan dolayı birçok kişi İD AA olarak ticaret unvanının veya adının baş harflerinden oluşan ad kısaltmalarını tescil ettirip kullanmaktadır. Örneğin, un.org, thy.com.tr, peta.org, metu.edu.tr, tbmm.gov.tr, tbb.org.tr gibi. Alan adı tescilinde teknik kısıtlamalar söz konusu­dur; ilk olarak tescil ettirilen İDAA’nın en fazla 63 karakterden oluşabileceğin­den teknik bir kısıtlamayla karşılaşılmaktadır. Bundan başka, ilk başlarda İngi­liz alfabesinde olmayan harfler sebebiyle teknik sınırlama söz konusuydu. An­cak ICANN yönetimi 16 Kasım 2009 tarihinde aldığı kararla alan adı olarak Latin alfabesi dışındaki Arap ve Çin alfabesinin harf ve rakamlarından oluşan alan adlarının da kullanımına onay vermiştir. Alan adı sistemi İngilizce konu­şan ABD uyruğundaki kişiler tarafından oluşturulması nedeniyle Türk Alfabe­sinde bulunan “ü”, “ç”, “ğ”, “ı” “ş” ve “ö” harflerin alan adı olarak tescil edi­lecek işarette bulunmasına cevaz verilmemekteydi. Ancak, Internationalized Domain Names uygulamasının devreye girmesi ile bu harflerin kullanılması artık mümkün olmaktadır

Latin alfabesi dışında bir alfabeyi kullanan ülkelerin kendi kullandıkları harfler ile alan adı kulla­nabilecekleri konusunda geniş bilgi için .

Kırca, Alan Adı, Bozbel, Alan Adı, 28-50. Ancak, bu uygulamada bir değişiklik yapılması konu­sunda karar alınmıştır. Intemic’in tescil yetkisi verdiği alan adı tescil kurumları ile com, net, info JBDAA ile Almanya (.de), Avusturya (.at) ve İsviçre (.ch) ÜBDAA uzantısı ile ü, ç, ğ, ı, ş, ve ö harflerinin de dahil olduğu 94 karakter uluslar arası etki alanı adları yazılımı ile kullanılmaya başlanmıştır.

Yorum navigasyon