Ikinci düzey alan adı-2

Alan adının bölümleri içinde sadece İD AA ayırt edici unsur olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, marka tescil kurumlan alan adının marka olarak tes­cil edilmesi istendiğinde, İD AA bölümünü ayırt edici ad ve işaretin esas unsuru olarak değerlendirmektedir. Zira, web sitesi sahibi veya sunulan mal ve hizmet­le internet kullanıcılannın zihni bağ kurmasını sağlayan, İD AA olarak ifade edilen kısımdır. Gerçekten müşteriler veya internet kullanıcılan internet orta­mında mal ve hizmeti veya kişiyi ararken zihinlerinde kişi veya mal ve hizmet ile bağ oluşturan işaretleri İD AA olarak düşünüp ararlar. Buna bağlı olarak web sitesinden sunulan veya reklamı yapılan mal ve hizmetler ile zihni bağ kurmayı sağlayan İDAA’nm ayırt edici niteliği ortaya çıkar.

ABD, Alman ve İngiliz mahkemeleri alan adları ile ilgili olarak önle­rine gelen ihtilaflarda, alan adının ad ve işaret ile karışıklık yaratıp yaratmadığı­nı tespit ederken alan adı bölümlerinden sadece İD AA kısmını dikkate almışlar­dır. Zira, ortalama zekaya sahip bir internet kullanıcısı alan adı ile bir ad ve işareti değerlendirirken sadece alan adının İD AA kısmına bakacaktır. Alan adla­rının İD AA bölümü dışında kalan bölümlerinin ayırt edici niteliğinin dikkate alınmamasının gerekçesi olarak BDAA’nın kullanılmasının teknik bir zorunlu­luktan kaynaklanması gösterilmiştir.

Doktrinde alan adının ayırt edici işleve sahip bölümünün sadece İDAA kısmı olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Bir görüşe göre ortalama internet kul­lanıcısı .com’un şirketler, .org’un organizasyonlar tarafından istimal edildiğini bilebilecek durumdadır. Buna göre ortalama internet kullanıcısı istanbul.com ile istanbuledu.tr’nin farklı kişiler tarafından kullanıldığının bilincindedir. Böy­le bir durumda sadece İDAA’na değil BDAA’na da ayırt edici nitelik tanınma­lıdır. Diğer bir görüşe göre ise alan adı sistemi içinde ayırt edici işleve sahip bölüm sadece İDAA kısmıdır119. Çünkü alan adı yapısı içinde serbestçe seçile­rek tescil edilen bölüm İDAA’dır.

Kanaatimizce, alan adı bir bütün olarak değerlendirilse dahi İDAA kısmının ağırlıklı olarak tek başına ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Ancak so­mut olaya bağlı olarak alan adının BDAA kısmı da istisnai hallerde ayırt edici nite­liğe haiz olabilir. Çünkü alan adı tescil kurumlan teknik zorunluluktan dolayı kişi veya işletmelerin tescil talebine sınırlı sayıda da olsa BDAA seçme hususunda bir ABD hukukun­da en güçlü hukuki koruma marka hakkına sağlanmasından dolayı ABD’li hukukçular, alan adı sahiplerine haklarını korumaları için alan adlarını marka olarak tescil ettirmelerini önermektedir. Kıta Avrupasında .eu tahkim uslünde marka hakkı ile birlikte diğer ad ve işaretlerinde hukuki ko­rumasının mümkün olması nedeniye bu görüşün Kıta Avrupası hukukunda geçerli olmadığını söyleyebiliriz.

Yorum navigasyon