Domain uzantılarının tarihçesi

Alan adı sisteminin gelişmesinde ve ortaya konmasında PosteV in büyük katkıları olmuştur. Postel, Zew Sing Su ile birlikte 1982 yılında yayınladığı İnternet Kullanıcı için Alan Adı Anlaşması (Domain Naming Convention for Internet User) adlı eserinde 1982 ile 1984 arasındaki alan adı konusunda yapı­lan tüm yorumları (RFC) derlemiştir. Derlenen bu metin ile alan adı sisteminin temelleri atılmıştır. Kasım 1983 yılında Mockapetris, Alan Adına İlişkin Kav­ram ve İmkanlar {Domain Name-Concepts and Facilities) adlı eserinde ilk kez basit alan adı yapısını ve nasıl çalışacağına ilişkin prensipleri ortaya koymuş­tur. Bu gelişmeden sonra Alan Adı Sisteminin (Domain Name System) temel­leri 1984 yılında atılmıştır. Aynı yıl DARPA ilk kez .arpa, .edu, .gov, .com ve .org uzantıları ile alan adı tescil etmeye başlamıştır. 1987 yılında ise InterNIC tescil edilen alan adlarının kimlere ait olduğunu gösteren whois veri tabanını oluşturmuştur. Bundan bir yıl sonra IANA kurulmuştur. Bu kuruma ABD hü­kümeti tarafından 1994 yılında IP numaralarını merkezi olarak yönetme görevi verilmiştir.

31 Aralık 1992 tarihinde NSF, alan adı kayıt işlemlerini InterNIC ile yaptı­ğı sözleşme gereğince bu kuruma devretmiştir. InterNIC 1995 yılından itiba­ren .com, .net, .org, ve .edu uzantılı alan adlarını tescil etmeye başlamıştır. Bu uzantılara ilave olarak ICANN yönetimi, Kasım 2000’de .biz, .info, .name, .euro, .coop, .cat, .asia, .m use um ve .pro olmak üzere yeni JBDAA {gTLDs) ihdas etmiştir. Belirli uzantılarla alan adı tahsis etme konusunda tek yetkili kurum InterNIC iken, alan adı tescili rekabete açılarak birçok tescil kurumuna alan adı kayıt etme yetkisi verilmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak ülkeleri tanıtan birinci düzey alan adları ISO 3166 ülke kodlarına göre tespit edilmiştir. Böylece her ülke ve bazı bölgeler kendisine ait kısaltma ile alan adlarını yönet­me imkanına kavuşmuştur. Örneğin, ODTÜ Alan Adı İdaresi .tr uzantılı alan adlarının tahsisine 1991 yılında başlamıştır. Ancak, 7 Kasım 2010 tarihli Res­mi Gazetede yayınlanan İnternet Alan Adlan Yönetmeliği ile .tr uzantılı alan adlarının tahsis ve yönetimine ilişkin görev ve yetkiler Bilgi Tek­nolojileri ve İletişim Kurumuna verilmiştir .

Yorum navigasyon