Domain kavramının anlamı

Domain (alan) ibaresi Latince kökenlidir. Latince’de dominium mal veya mülkiyet hakkı sahipliği, dominus ise hak ve malın sahibi, malik anlamına gel­mektedir. Bu sözcük, Almanca, Fransızca ve İngilizce’ye, Latince’den geçmiş­tir. Domäne sözcüğü Almanca’da devlet arazisi, miri arazi anlamlarına gelmekte­dir. Fransızca’da domaine sözcüğü kontrol veya kuralların sınırladığı alan veya bölge, ülke, saha, ilgi veya fonksiyon alanı ve alan anlamlarını taşır. Domain sözcüğü İngilizce’de ise egemenliğin sürdürüldüğü alan, ingiliz imparatorlu­ğumun egemenlik alanı ve belirli bir alanın tartışılmaz sahipliği anlamlarında kullanılmaktadır. Yaptığımız bu açıklamalar çerçevesinde domain sözcüğünün anlamının belirli bir alan üzerindeki egemenlik hakkı olduğunu söyleyebiliriz.

Domain name teriminin Türkçe karşılığı olarak ulusal yasal düzenlemelerin bir kısmında alan adı terimi    Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (2007). T.C. Resmi Gazete, 26530, 23 Mayıs 2007 bu ka­nuna dayanılarak çıkarılan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl­masına Dair Kanun maddesinde yapılan tanımlarda ilk olarak “internet alan adı” terimi kullanılmıştır

Yorum navigasyon