Domain haklarının korunması

Bu çalışma, alan adı hakkının hangi nedenlerle diğer haklardan bağımsız olarak korunması gereken bir menfaat olduğunu ortaya koyarak alan adı kavra­mının çerçevesinin net bir biçimde çizilmesini ve dolayısıyla tanıtma işaretleri hukukunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Zira diğer ülkeler­de olduğu gibi, .tr uzantılı alan adlarının tescil ve kullanılmasından dolayı ihti­lafların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Nitekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) alan adı idaresinin belgeye dayalı alan adı tescil politikasına rağmen az sayıda da olsa alan adı ihtilafları yargı kararlarına konu olmaktadır.

“İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması” başlığını taşı­yan bu çalışmanın ikinci bir amacı da alan adı kavramını, alan adı hakkına teca­vüz ve alan adı hakkı sahibinin savunma imkânlarını izah ederek mümkün ol­duğu ölçüde doğru hukuki temeller üzerine oturtmaktır.

Bunun yanı sıra alan adlan sorunu diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz elektronik ticaretinin gelişmesi açısından da önem taşımaktadır. Zira, elektronik ticaret konusunda hukuk siyasetine ilişkin olarak yapılacak bir ihmal veya hata­nın ülke ticaretini olumsuz yönde etkilemesi muhtemeldir. İnternet ortamında elektronik ticaretin güven içinde yapılması ve gelişmesi için en hayati konular­dan birisi alan adı hakkının korunmasıdır. Çünkü alan adlan internet ortamında kişiler ile mal ve hizmetleri ayırt etmeye yarayan tanıtma araçlarıdır. Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan ada ilişkin hükümler ve Ticaret Kanunu’nda yer alan ticaret unvanı ve işletme adına benzeri düzenlemelere ilişkin hükümlerin tek çatı altında toplanmasıyla, oluşturulan kurallar bütününe, tanıtma işaretleri hukuku demektedir

Yorum navigasyon