Domain Gasp kanunları

Uluslararası perspektiften bakıldığında, Network Solutions Inc (NSI) tah­kim usulünün yerine geçen İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu’nun (,Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Authority/ICANN) tahkim usulünde, İnternet Ortamında, Alan Adı Gaspına Karşı Tüketicilerin Korunması Kanununda (Anticybersquatting Consumer Protection Act /ACPA) ve Avrupa Birliği’nin alan adı ile ilgili tüzük ile ikincil hukukta yaptığı düzen­lemelerde, marka veya diğer ad ve işaret sahiplerinin haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu hukuki düzenlemeler ile alan adını tescil ettiren kişilere, alan adı üzerindeki haklarını korumayı sağlayan hukuki imkânlar da getirilmiştir. Bu çerçevede alan adını tescil ettiren kişi, alan adını tescil ettirmekte ve kullanmak­ta kanuni hak veya meşru menfaati olduğunu ispatlarsa, alan adının sahibi oldu­ğu hususu mahkeme veya tahkim kurumlan tarafından tasdik edilir. Bu düzen­lemelerle, alan adlarına getirilen hukuki koruma açısından, alan adının herhangi bir ad ve işaret fonksiyonu taşımasına gerek yoktur. Başka bir deyişle, hiçbir tanıtma veya ayırt etme fonksiyonu olmayan bir alan adı dolayısıyla alan adı sahibine, sadece alan adını tescil ettirdiği için verilen bir savunma hakkı söz konusudur.

Yorum navigasyon