İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi

Bu kurum ABD’de 1998 yılında kurulmuştur. IANA’nm görevi dünyada IP numaraları halen IANA tarafından düzenlenip koordine edilmektedir. Bu kurum, IP numaralarını tahsis eden merkezi bir koordinatör olarak nitelendirile­bilir. IANA bu IP numarası bloklarını bölgesel IP numarası kayıt kurumlarına tahsis etmektedir. Büyük IS S’1er bu bölgesel kayıt kurumlarına başvurarak IP numaralarını bir bütün olarak alırlar ve daha sonra bu sayısal adresleri bu kez daha küçük servis sağlayıcılara veya nihai kullanıcılara tahsis ederler.

Okumaya devam et

Domain Kurumları

Domanin kayıt edilmesi işlemi, tescil olarak adlandırılmaktadır. Bir söz­cük veya harf-rakam kombinasyonunun domain kurumuna kaydı, domainin kurumunun uyguladığı tescil politikasına bağlı olarak tahsis veya tescil etme olarak nitelenebilir. Bu çerçevede domainin tahsisi ağırlıklı olarak domain kurumunun iradesinde, tescil işlemi ise ağırlıklı olarak kayıt ettiren kişi veya organizasyonun iradesinde gerçekleşir.

Okumaya devam et

Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www)

Türkçe karşılığı dünyayı saran ağ olan world wide web {www) programı 1989 yılında İsviçre’de atom araştırmaları merkezi olan CERN’de tasarlanmıştır. Bu sistemde bulunan e-metin bağlar, konulan aynı fakat yazarları ve kaynaklan farklı olan web sayfalarına tıklamayla (click) geçilmesini sağlar. Böylece, e-metinbağlan tıklayarak aynı konuda daha fazla bilgiye ulaşmz. Bu şekilde internette bir web sayfasından diğer bir web sayfasına geçmek de çok kolaylaşmıştır.

Okumaya devam et

. Hiper Metin Aktarım Protokolü

Alan adı şemasında 5. bölüm olarak gösterilen hyper text transfer protocol- http, Türkçeye hiper metin aktarım protokolü olarak çevirilebilir. HTML sayfa ile Web sayfasının URL’sinin başındaki http:// işaretinin tüm alan adlarının önünde bulunması teknik bir zorunluluktur. Bu nedenle, ayırt edici veya tanıtıcı bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, http işaretinin tüm alan adının önünde bulunması, bu işaretin ayırt edici fonksiyonunu ortadan kaldır­maktadır. Bu itibarla, http:// işaretinin bir program adı olmasının ötesinde, ad veya işaret olarak ayırt edici bir niteliğe sahip olduğu söylenemez.

Okumaya devam et

İnternetin yapısı

İnternet sözcüğü, ‘Uluslararası Bilgisayar Ağı’ {International Network) kavra­mını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda internet, iki veya daha çok sayıdaki bilgisayarın birbirleriyle bağlantısı anlamına gelen bilgisayar ağlarının aralarında tekrar bağlantı kurmalanyla oluşan ve bu şekilde gittikçe büyüyüp geli­şen, dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletişim sistemidir.

Okumaya devam et

Türkiyede internetin gelişimi

Ülkemiz Nisan 1993 tarihinde TÜBÎTAK-ODTÜ ve TR-NET işbirliği ile DPT projesi çerçevesinde küresel internete bağlanmıştır. 64/kbit hızındaki bu hat ODTÜ’den uzun bir süre ülkenin tek çıkışı olmuştur. Ege Üniversite­si’nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında yine 64/kbit ile gerçekleştirilmiş­tir. Ardından sırasıyla Bilkent Üniversitesi (Eylül 1995), Boğaziçi Üniversitesi (Kasım 1995) ve istanbul Teknik Üniversitesi (Şubat 1996) internet bağlantıları gerçekleştirmişlerdir.

Okumaya devam et

İnternetin tarihçesi

İnternet fikrinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardım eden ilk ağ D ARPA {Defence Advenced Research Projects Agency) tarafından ABD’de savunma amacıyla kullanılrfıâya başlanmıştır. ABD Federal Savunma Bakanlı­ğı’nm araştırma ve geliştirme birimi olan Savunma İleri Araştırma Kurumu (DARPA) soğuk savaş yıllarında nükleer bir çatışma çıkması Ve birçok bilgisa­yarın zarar görmesi ihtimaline karşı haberleşmeyi mümkün kılmak aıriacıyla bu sistemi geliştirmiştir.

Okumaya devam et

Domain kavramının anlamı

Domain (alan) ibaresi Latince kökenlidir. Latince’de dominium mal veya mülkiyet hakkı sahipliği, dominus ise hak ve malın sahibi, malik anlamına gel­mektedir. Bu sözcük, Almanca, Fransızca ve İngilizce’ye, Latince’den geçmiş­tir. Domäne sözcüğü Almanca’da devlet arazisi, miri arazi anlamlarına gelmekte­dir. Fransızca’da domaine sözcüğü kontrol veya kuralların sınırladığı alan veya bölge, ülke, saha, ilgi veya fonksiyon alanı ve alan anlamlarını taşır. Domain sözcüğü İngilizce’de ise egemenliğin sürdürüldüğü alan, ingiliz imparatorlu­ğumun egemenlik alanı ve belirli bir alanın tartışılmaz sahipliği anlamlarında kullanılmaktadır. Yaptığımız bu açıklamalar çerçevesinde domain sözcüğünün anlamının belirli bir alan üzerindeki egemenlik hakkı olduğunu söyleyebiliriz.

Okumaya devam et

Domain hukuku

alan adını korumak için faydalanılacak hukuk kurallan sadece yu- kanda ifade edilen hukuki düzenlemeler ile sınırlı değildir. Örneğin, alan adı marka adının gösterdiği fonksiyonun doğru tespit edilmesi ve tanıtma işaretleri hukukun­daki hükümlerin koruma amaçlarına uygun yorumlanıp tatbik edilmesi gerekir.

Okumaya devam et