Domain korunması

korunması konusu alan adları sahiplerinin menfaatlerini ilgilendirdiği kadar internet kullanıcısı olan tüketicileri ilgilendirir. Bundan dolayı başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere elektronik ticaretin gelişmesini sağlamayı amaçlayan ülkeler, alan adlanyla ilgili yasal düzenlemelerini yapmışlardır .
Türk Hukukunda da internet ortamındaki faaliyetleri tanzim etmek amacıyla birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden ilki, Elektronik İmza Kanunu ile hukuki bir kimlik kazandırılan güvenli elektronik imza kavramıdır. Kanun koyucu aynca güvenli elektronik imzanın kullanılmasını sağlamaya yönelik olarak Borçlar Kanunu’nun 15.maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 205 ve 445. maddelerinde yeni hükümler getirmiştir. Ayrıca, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 25. maddesi ile FSEK’e eklenen 4. ek maddenin ikinci fıkrasında, telif hakkı ihlalinin söz konu itibarla yaptığımız inceleme ve açıklamaların elektronik ticaret ile de yakından irtibatı bulunmaktadır.

Domain haklarının korunması

Bu çalışma, alan adı hakkının hangi nedenlerle diğer haklardan bağımsız olarak korunması gereken bir menfaat olduğunu ortaya koyarak alan adı kavra­mının çerçevesinin net bir biçimde çizilmesini ve dolayısıyla tanıtma işaretleri hukukunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Zira diğer ülkeler­de olduğu gibi, .tr uzantılı alan adlarının tescil ve kullanılmasından dolayı ihti­lafların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Nitekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) alan adı idaresinin belgeye dayalı alan adı tescil politikasına rağmen az sayıda da olsa alan adı ihtilafları yargı kararlarına konu olmaktadır.

Okumaya devam et

Domain Gasp kanunları

Uluslararası perspektiften bakıldığında, Network Solutions Inc (NSI) tah­kim usulünün yerine geçen İnternet Tahsisli Sayılar ve Adlar Kurumu’nun (,Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Authority/ICANN) tahkim usulünde, İnternet Ortamında, Alan Adı Gaspına Karşı Tüketicilerin Korunması Kanununda (Anticybersquatting Consumer Protection Act /ACPA) ve Avrupa Birliği’nin alan adı ile ilgili tüzük ile ikincil hukukta yaptığı düzen­lemelerde, marka veya diğer ad ve işaret sahiplerinin haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu hukuki düzenlemeler ile alan adını tescil ettiren kişilere, alan adı üzerindeki haklarını korumayı sağlayan hukuki imkânlar da getirilmiştir. Bu çerçevede alan adını tescil ettiren kişi, alan adını tescil ettirmekte ve kullanmak­ta kanuni hak veya meşru menfaati olduğunu ispatlarsa, alan adının sahibi oldu­ğu hususu mahkeme veya tahkim kurumlan tarafından tasdik edilir. Bu düzen­lemelerle, alan adlarına getirilen hukuki koruma açısından, alan adının herhangi bir ad ve işaret fonksiyonu taşımasına gerek yoktur. Başka bir deyişle, hiçbir tanıtma veya ayırt etme fonksiyonu olmayan bir alan adı dolayısıyla alan adı sahibine, sadece alan adını tescil ettirdiği için verilen bir savunma hakkı söz konusudur.